Notat om Landsretsdom om faderskab til juridisk kønsskiftede

I fredags vandt et forældrepar en vigtig sag i Landsretten. En transkønnet mand havde, inden barnets fødsel, sendt en standard formular ind til Statsforvaltningen for at registreres som far til det barn som hans medforælder var gravid med. En procedure der er meget normal for en person med mandlig cpr. nummer, som ikke er gift med sin partner men som vil sikre fælles forældremyndighed over et barn. Men ansøgningen om faderskab blev afvist fordi personen har fået juridisk kønsskifte, hvilket har betydet, at vedkommende ikke har kunne registreres som far til sin søn. Efter at forælderparret havde anket sagen, afgjorte Øster Landsret at vedkommende nu har fået registreret faderskab. Dommen sætter præcedens på området og betyder efter al sandsynlighed at en forældre der efter juridisk kønsskifte har fået et mandligt cpr. nummer kan godkendes som juridisk far.

Transpolitisk forum har fået følgende uddybende notat fra den fødende forælder i sagen Camilla Tved , om sagens betydning for fremtidige sager.

Af Camilla Tved, 28. nov. 2017

Bemærk at følgende er en umiddelbar vurdering foretaget af undertegnede som selv er part i sagen, men ikke er jurist eller specialiseret inden for området som sådan.

Dommen er afsagt d. 24. nov. 2017.  Den er 24 sider lang og jeg fremsender gerne i anonymiseret form hvis nogen skulle have interesse i at gennemgå den. Den er desuden fremsendt til Søren Lauersen, LGBT-DK, Helle Jacobsen, Amnesty, samt Transgender Europe som alle har været involveret i sagen med rådgivning og juridisk bistand. De er dermed også orienteret og kan kontaktes for en yderligere vurdering.

Vores sag er blevet kompliceret af det faktum at jeg som sundhedsperson har hjemmeinsemineret mig selv, hvilket ikke officielt er sket før i Danmark. Den del redegør jeg gerne for hvis nogen er interesseret, det er ikke irrelevant i det mange normbrydende par jo foretrækker hjemmeinsemination og dette er en mulighed som det seneste år er blevet tiltagende vanskeligt af forskellige grunde. Det bliver for omfattende at komme ind på her, men jeg kan som sagt kontaktes hvis nogen vil høre mere om dette, som jordemoder er jeg i kontakt med flere par som i øjeblikket prøver en række ting af i relation til det her område, herunder hjemmeinsemination. En anden detalje er at jeg ved opstart af fertilitetsbehandling var gift i et venskabs-ægteskab med en anden kvinde. Vi blev skilt undervejs af hensyn til sagen, men hun er også part i sagen og har i Landsretten skulle frasige sig medmoderskab i barnet. Statsforvaltningen som var første instans til at afvise os lagde vægt på både hjemmeinseminationsdelen samt juridisk kønsskifte. Sagen blev fra Statsforvaltningen sendt i Byretten som valgte udelukkende at fokusere på hjemmeinseminationsdelen, men de stadfæstede afslaget fra Statsforvaltningen.

Derefter ankede vi sagen til Landsretten som tog den op på det principelle spørgsmål om børneloven og forældreskab efter juridisk kønsskifte.  Uden at være jurist er vores vurdering at dommen danner positiv præcedens for transmænd som er juridisk kønsskiftede ved undfangelsen og som ønsker at være ikke-fødende fædre (ikke-gestationel far). Til gengæld tager dommen ikke stilling til andre grupper end den nævnte gruppe. Der står f.eks. i dommen:

Der er herved ikke taget stilling til tilfælde hvor den som giver samtykke efter Børnelovens paragraf 27, har leveret den sæd som har gjort kvinden gravid, og heller ikke til, om en registreret far eller medmor, som skifter køn, kan opnå ændring i den registrerede status

Der er således meget at kæmpe for endnu.

Men for transmænd som er juridisk kønsskiftede – og bemærk at dette tilsyneladende ikke kun gælder de som er ”fuldt juridisk kønsskiftede” som Sundhedsstyrelsen kalder det  – og som vil være ikke-fødende far/medforælder, fastslår dommen:

På den anførte baggrund og i mangel af holdepunkter i børneloven eller forarbejderne hertil for at nægte registrering af en person med juridisk kønsskifte som far til det barn, som hans ægtefælle, registrerede partner eller partner føder, finder Landsretten, at børneloven i overensstemmelse med hensigten bag reglerne om juridisk kønsskifte i situationer som den, der foreligger i nærværende sag, må forstås således, at det juridiske kønsskifte skal slås igennem fuldt ud, således at en transseksuel tidligere kvinde, der før undfangelsen af barnet har fået juridisk kønsskifte, kan registreres som far, når betingelserne i børnelovens paragraf 27 i øvrigt er opfyldt

Vores advokat vurderer derfor at dommen fremover vil betyde at disse fædre allerede ved Statsforvaltningen vil kunne godkendes. Her er hvad advokaten skriver til os efter dommen: Landsretten informerer nu både statsforvaltningen og byretten om kendelsen. Det må forventes at Statsforvaltningen på baggrund af kendelsen, fremadrettet træffer afgørelser i overensstemmelse med landsrettens praksis. For en sikkerhedsskyld sender jeg kendelsen til Statsforvaltningen og beder dem berigtige din status som far. Men jo, hvis der på et tidspunkt er myndigheder eller andre der stiller spørgsmål til dit faderskab, så er det bare at sende dem kendelsen

Retsgrundlaget for dommen, dvs de involverede lovgivninger er bl.a.:

Børneloven, Lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015 samt bemærkningerne til den oprindelige Børnelov L 2 af 4. oktober 2000 og af bemærkningerne til den nye Børnelov L 207 af 10. april 2013.

Herudover bl.a. CPR-loven, L 182 af 30. april 2014, og Sundhedsloven.

Østre Landsret Logo

Illustration: Nadia Narejo

Notatet er udgivet på killjoy af Transpolitisk Forum efter aftale med Camilla Tved.
Camilla Tved svarer på spørgsmål i forbindelse med notatet på e-mail adresse: camillalupka@gmail.com

Har denne artikel lært dig noget nyt eller bragt værdi til din verden? Ønsker du at se mere fra killjoy.dk?
Vi indsamler penge til sidens drift på patreon.com/killjoydk, hvor man kan opsætte månedlige donationer helt ned til $1 (ca. 6,5 kr). Hvis hver anden tilbagevendende læser gav $1, havde vi råd til at hyre en professionel journalist på deltid.

Vil du være sikker på at se de nyeste artikler fra killjoy.dk?
Så kan du skrive dig op til vores gratis e-mail service.